Llegint correus en format HTML amb Mutt

Mutt i HTML
Generalment els correus que rebem són en text pla, però ací un truquet per a poder llegir els correus que porten format HTML des de Mutt.

Caldrà que instal·lem el navegador w3m. També he instal·lat w3m-images que he vist als repositoris.

A continuació, al Mutt afegim:


# Veure automàticament correus HTML
auto_view text/html # view html automatically
alternative_order text/plain text/enriched text/html # save html for last

Creem el fitxer .mailcap al nostre home, i afegim:


text/html; w3m -I %{charset} -T text/html; copiousoutput;